oznakowanie cysterny - Doradca ADR

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

ang. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, fr. l’Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Routes.

Została sporządzona w Genewie w 1957 r. Polska ratyfikowała ją w 1975 r. stając się jedną ze stron umowy. Obecnie obowiązuje w 46 krajach warunkując przebieg przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności.

Według aktualnej nowelizacji:

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Obowiązek wyznaczenia doradcy zaznaczono również w Art. 15 obowiązującej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych:

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć naswój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN…

Brak wyznaczonego doradcy naraża przedsiębiorstwo na wymierne wydatki w postaci kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy. SPRAWDŹ TUTAJ

Dysponując aktualnym świadectwem doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz odpowiednim doświadczeniem oferuję Państwu realizację ustawowego obowiązku wyznaczenia doradcy na drodze umowy cywilnoprawnej lub w innej dogodnej formie.

Ponadto jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.

Cena doradztwa jest zależna od zakresu usług i ustalana indywidualnie po zbadaniu potrzeb klienta.

Zapraszam do współpracy!

–> Dział KONTAKT